امر ایماژینر و سرشت افسون‌سازِ ایدئولوژی
1. امر ایماژینر و سرشت افسون‌سازِ ایدئولوژی

احمد نقیب زاده؛ بهزاد عطارزاده

دوره 11، شماره 4 ، پاییز 1395، ، صفحه 153-204

چکیده
  در این مقاله کوشیده‌ایم تا، از چشم‌انداز رویکرد ایماژینر، شرحی از نسبت میان مصلحت عمومی و ایماژِ ایدئولوژی ارائه دهیم. چهارچوب تحلیل ایماژینری که کُرنِلیوس کاستُریادیس مطرح کرده است می‌تواند مبنای ...  بیشتر