1. فلسفه ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 141-166

حسین سلیمی؛ علی اکبر کیانی