تقابل معرفتی رویکردهای بومی گرایی در توسعه علوم انسانی
1. تقابل معرفتی رویکردهای بومی گرایی در توسعه علوم انسانی

نورعلی غلامحسین نیا سماکوش؛ علی اکبر امینی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1396، ، صفحه 7-26

چکیده
  توسعه علوم انسانی بخشی مهم از توسعه ساختار سیاسی اجتماعی محسوب می­شود. بررسی وجوه توسعه علوم انسانی برای کشورهای در حال توسعه بسیار مهم و ضروری است. در مباحث مربوط به توسعه علوم انسانی در ایران و کشورهای ...  بیشتر