خشونت در وضع طبیعی هابز: بازنمایی انواع خشونت در لویاتان
خشونت در وضع طبیعی هابز: بازنمایی انواع خشونت در لویاتان

نفیسه الله دادی؛ محمدعلی توانا

دوره 12، شماره 3 ، شهریور 1396، ، صفحه 7-32

چکیده
  با نگاه واشکافی تبارشناختی به دو جمله نمادین زیر از جامعه طبیعی هابز مبنی بر "جنگ همه بر ضد همه" و "انسان گرگ انسان است"، چکیده پیام این مقاله در پاسخ بدین سوال شکل گرفته است: آیا جنبه‌های پنهان خشونت را ...  بیشتر