1. ارائه چارچوبی برای مطالعه علل ایجاد و گسترش اندیشه و رفتار تروریستی (با تاکید بر داعش)

دوره 12، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 33-60

حدیث اقبال