1. واکاوی جایگاه حقوق طبیعی فرد در قانون اساسیِ مشروطه

دوره 13، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 7-36

عطاءالله افسرده؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی