1. گونه‌شناسی مطالعات توسعه سیاسی ایران

دوره 13، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 103-134

غلامرضا محمدی مهر؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ ابوالقاسم طاهری؛ افسانه ادریسی