فلسفۀ هم آوایی آزادی و برابری در نظریۀ عدالت جان رالز
1. فلسفۀ هم آوایی آزادی و برابری در نظریۀ عدالت جان رالز

سید علی محمودی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1396، ، صفحه 57-85

چکیده
  پیوند میان آزادی و برابری به عنوان دو اصل در فلسفۀ سیاسی جان رالز، نقطۀ عزیمت او در برساختن نظریه ای دربارۀ عدالت بود. رالز با تکیه بر میراث فیلسوفان دوران روشنگری و به ویژه با بهره گیری از پشتوانه های ...  بیشتر
برابری و نابرابری سیاسی در اندیشه سیاسی امام علی (ع)
2. برابری و نابرابری سیاسی در اندیشه سیاسی امام علی (ع)
دوره سوم، شماره1 ، زمستان 1386

چکیده
  خداوند تعالی، نوعِ انسان را ـ فارغ از هر نژاد و مذهب ـ گرامی داشت و فرشتگان مأمور شدند در مقابل کرامت انسانی به سجده درآیند و از اینجا بود که ماهیت واحد انسانی شکل گرفت. این برابری ماهیت انسان در نظام خلقت، ...  بیشتر