پی‌جویی آینده در گذشته و بازنمایی‌ امر نوستالژیک در ایران معاصر
پی‌جویی آینده در گذشته و بازنمایی‌ امر نوستالژیک در ایران معاصر

علی اشرف نظری

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1399، ، صفحه 201-236

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.412

چکیده
  نوستالژی یا «حسرت گذشته» مفهومی محوری در مباحث‌ هویتی و سیاسی معاصر است. فهم نوستالژی و ابعاد و زوایای آن در نظریه‌های روان‌شناختی، فرهنگی و اجتماعی، بیانگر وضعیت یأس و از خودبیگانگی بنیادین ...  بیشتر