1. نسبت فضای اجتماعی با عملکرد نخستین دوره مجلس (1359 تا 1363)

دوره 14، شماره 2، بهار 1398، صفحه 99-130

سمیه زمانی؛ احمد گل محمدی؛ ابوالفضل دلاوری؛ وحید سینایی


2. نسبت آرمان و واقعیت در اندیشة سیاسی زرتشت، مانی و مزدک در دورة ساسانی

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 7-32

محسن سلگی؛ شجاع احمدوند


3. هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: یک چارچوب نظری

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 33-64

احسانه محمدی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی


4. رویکردی تلفیقی-ابتکاری به تحلیل گفتمان‌ محمدرضاشاه و امام خمینی در خطاب به مردم

دوره 13، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 131-166

ابوالفضل شاه علی


5. بازنمایی ساخت قدرت در فضای دانشگاه: با تکیه بر اندیشه فوکو

دوره 11، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 167-212

فاتح مرادی


6. ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت- ملت (الگویابی روابط بین دولت و جامعه)

دوره 10، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 157-197

عبدالعلی قوام؛ مهدی مالمیر


7. ادب و قدرت: مطالعه نشانگرهای تقویت/ تعدیل در زبان سیاسی

دوره 10، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 95-122

مریم السادات غیاثیان؛ طاهره ذاکری


8. معنا و مقام سیاست در مکتب جعفری

دوره 9، شماره 2، بهار 1393، صفحه 7-33

اصغر افتخاری؛ کسری صادقی زاده


9. بررسی تطبیقی مبادی و مبانی قدرت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام مطالعه موردی: اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی ایران

دوره 8، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 123-150

سید جواد صالحی؛ الله کرم مشتاقی


10. گفتمان حکومتی در گلستان سعدی

دوره هفتم، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 7-41

نسرین فقیه ملک مرزبان؛ مرجان فردوسی


11. تحول مفهومیِ رابطۀ سوژه و سیاست در اندیشة سیاسی قرن بیستم

دوره چهارم، شماره 3، تابستان 1388


12. اقتصاد سیاسی هژمونی چندجانبه‌گرا: سنتز مفهوم هژمونی در پارادایم‌های لیبرالیستی و ‌گرامشین

دوره سوم، شماره 2، بهار 1387


13. معرفت و قدرت: هویت یگانه و یا چندگانگی هویتی

دوره اول، شماره 3، تابستان 1385