مناظره چهارم: گسست پارادایمیک در حوزه نظری روابط بین‌الملل
1. مناظره چهارم: گسست پارادایمیک در حوزه نظری روابط بین‌الملل
دوره سوم، شماره 2 ، بهار 1387

چکیده
  در این مقاله براساس چهارچوب نظری ساختار‌گرایی آغازین فرانسوی و ایده گسست معرفتی کسانی چون مرلوپونتی، باشلار و موس به یکی از تم‌ها و موضوعات اصلی مفهومی در حوزه نظریه‌پردازی کنونی روابط بین‌الملل ...  بیشتر