1. شناسایی و اولویت بندی عوامل واگرایی در روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس

دوره 14، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 7-31

سید عباس احمدی کرچ؛ سجاد نجفی


2. رسانه و قدرت: سیمای سینمایی خاورمیانه

دوره 8، شماره 2، بهار 1392، صفحه 227-251

سید مجید حسینی؛ رسول افضلی؛ لیلا رنجگر؛ رضا مختاری


3. تحلیلی بر ژئوپولیتیک مرزهای عمان با کشورهای همجوار

دوره 8، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 79-116

اصغر جعفری ولدانی؛ رامین جعفری ولدانی


4. ژئوپلیتیک تنگه هرمز و روابط ایران و عمان

دوره پنجم، شماره 3، تابستان 1389

اصغر جعفری ولدانی


5. ژئوپلیتیک قدرت نرم ایران

دوره چهارم، شماره 2، بهار 1388


6. ژئوپلیتیک جنگ سرد جدید: تحلیلی بر ژئوپلیتیک سلطه و نقش آن در عرصه ژئواستراتژیک قدرت‌ها

دوره سوم، شماره 2، بهار 1387