تحلیل مواضع و فرآیند بسیج منابع سازمان فدائیان خلق (اکثریت) و حزب مشروطه ایران
1. تحلیل مواضع و فرآیند بسیج منابع سازمان فدائیان خلق (اکثریت) و حزب مشروطه ایران

ملیحه سالم؛ عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین

دوره 16، شماره 2 ، بهار 1400، ، صفحه 73-109

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.429

چکیده
  سوال اصلی این مقاله آن است که مواضع و فرآیند بسیج منابع حزب مشروطه ایران و سازمان فدائیان خلق اکثریت چه بوده است. چارچوب نظری مقاله پیش رو مبتنی بر نظریه بسیج سیاسی چارلز تیلی است که در آن براساس متغیرهای ...  بیشتر
مسأله‏ یابی اسلامی در قوانین اساسی سه جمهوری اسلامی: ایران، افغانستان و موریتانی
(مطالعۀ تطبیقی)
2. مسأله‏ یابی اسلامی در قوانین اساسی سه جمهوری اسلامی: ایران، افغانستان و موریتانی (مطالعۀ تطبیقی)

ناصر علی منصوریان؛ وحید آگاه

دوره هفتم، شماره 2 ، بهار 1391

چکیده
  از میان دولتهایی که تاکنون نظام جمهوری اسلامی را به عنوان قالب حکومتی خود پذیرفته‏اند، موریتانی به عنوان مبدع این نظام و ایران و افغانستان از جهت رویکرد به اسلام و میزان نفوذ آن در نظام حقوقی در این ...  بیشتر
اجتهاد و مسأله مردم‌سالاری در ایران معاصر
(ظرفیت‌سنجی مقایسه‌ای مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی)
3. اجتهاد و مسأله مردم‌سالاری در ایران معاصر (ظرفیت‌سنجی مقایسه‌ای مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی)
دوره اول، شماره 3 ، تابستان 1385

چکیده
  مردم‌سالاری یکی از پرسش‌های اساسی در ساحت فکر و اندیشه سیاسی ایران در دوران معاصراست. این پرسش تاکنون، با رویکردهای مختلفی پاسخ داده شده است که یکی از آنها رویکرد اجتهادی است. این رویکرد با استخدام الگوی ...  بیشتر