بررسی نقش دانشگاه در بهبود مؤلفه‌های آموزش سیاسی دانشجویان 
مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان
1. بررسی نقش دانشگاه در بهبود مؤلفه‌های آموزش سیاسی دانشجویان مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسین معین آبادی؛ اصغر سلطانی

دوره 11، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 67-94

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش دانشگاه در بهبود مؤلفه‌های آموزش سیاسی در دانشجویان است. این مؤلفه‌ها شامل چهار حوزه دانش سیاسی، نگرش سیاسی، مهارت سیاسی و رفتار سیاسی هستند. جامعه آماری پژوهش کلیه ...  بیشتر
مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از
پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی
2. مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی
دوره دوم، شماره 2 ، بهار 1386

چکیده
  مشارکت سیاسی جوانان به‌عنوان بزرگترین گروه جمعیتی کشور یکی از مهمترین مؤلفه‌های رفتار سیاسی شهروندان، چه از منظر پژوهشگران رفتار سیاسی و چه از حیث مدیریت سیاسی جامعة درحال تحول ایران، محسوب می شود. ...  بیشتر