بررسی نقش دانشگاه در بهبود مؤلفه‌های آموزش سیاسی دانشجویان 
مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان
بررسی نقش دانشگاه در بهبود مؤلفه‌های آموزش سیاسی دانشجویان مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسین معین آبادی؛ اصغر سلطانی

دوره 11، شماره 1 ، اسفند 1394، ، صفحه 67-94

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش دانشگاه در بهبود مؤلفه‌های آموزش سیاسی در دانشجویان است. این مؤلفه‌ها شامل چهار حوزه دانش سیاسی، نگرش سیاسی، مهارت سیاسی و رفتار سیاسی هستند. جامعه آماری پژوهش کلیه ...  بیشتر
بررسی نگرش دانشجویان به نظام وظیفه
 مطالعه موردی؛ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
بررسی نگرش دانشجویان به نظام وظیفه مطالعه موردی؛ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

وحید سینائی

دوره 11، شماره 1 ، اسفند 1394، ، صفحه 95-118

چکیده
  با ایجاد دولت ـ ملت و برقراری حاکمیت ملی نظام وظیفه به یکی از روش های اصلی تامین منابع انسانی ارتش های نوین تبدیل و شهروندان ذکور موظف شدند به عنوان تکلیف ملی مدتی را در نیروهای مسلح خدمت کنند. در ایران ...  بیشتر
زیست جهان دانشگاهی و نقش آن در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک
(پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)
زیست جهان دانشگاهی و نقش آن در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)

حامد شیری

دوره 9، شماره 4 ، آذر 1393، ، صفحه 103-133

چکیده
  بررسی فرهنگ سیاسی دانشجویان و نقش تجارب جامعه‌پذیری به‌ویژه نقش زیست‌جهان دانشگاهی در شکل‌دهی به این فرهنگ موضوع مقاله حاضر است. رویکرد نظری تحقیق این است که زیست‌جهانِ دانشگاهی به عنوان ...  بیشتر
بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان
بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان

سید جواد امام جمعه زاده؛ رضا محموداوغلی؛ امید عیسی نژاد

دوره ششم، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  مشارکت سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت، از شاخص‏های توسعه اجتماعی و سیاسی در کشورها به شمار می‏رود. یکی از گروه‌های عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ...  بیشتر
تأثیر آگاهی سیاسی دانشجویان بر تغییر نگرش آنها نسبت به مشروعیت نظام سیاسی بر اساس نظریه وبر: مورد مطالعه دانشگاه اصفهان
تأثیر آگاهی سیاسی دانشجویان بر تغییر نگرش آنها نسبت به مشروعیت نظام سیاسی بر اساس نظریه وبر: مورد مطالعه دانشگاه اصفهان
دوره چهارم، شماره 4 ، آذر 1388

چکیده
  سیاسی به معنی هماهنگی اجزای نظام سیاسی جهت دستیابی به اهداف نظام، یکی از خصوصیات مهم جامعه ایدئال است. این امر هنگامی حاصل می‌شود که اعضای آن جامعه به عنوان عناصر تشکیل‌دهندة اجزای نظام سیاسی وظایف ...  بیشتر
مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از
پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی
دوره دوم، شماره 2 ، خرداد 1386

چکیده
  مشارکت سیاسی جوانان به‌عنوان بزرگترین گروه جمعیتی کشور یکی از مهمترین مؤلفه‌های رفتار سیاسی شهروندان، چه از منظر پژوهشگران رفتار سیاسی و چه از حیث مدیریت سیاسی جامعة درحال تحول ایران، محسوب می شود. ...  بیشتر