1. بررسی نقش دانشگاه در بهبود مؤلفه‌های آموزش سیاسی دانشجویان مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 11، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 67-94

حسین معین آبادی؛ اصغر سلطانی


2. بررسی نگرش دانشجویان به نظام وظیفه مطالعه موردی؛ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 11، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 95-118

وحید سینائی


3. زیست جهان دانشگاهی و نقش آن در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 103-133

حامد شیری


4. بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره ششم، شماره 1، زمستان 1389

سید جواد امام جمعه زاده؛ رضا محموداوغلی؛ امید عیسی نژاد


5. تأثیر آگاهی سیاسی دانشجویان بر تغییر نگرش آنها نسبت به مشروعیت نظام سیاسی بر اساس نظریه وبر: مورد مطالعه دانشگاه اصفهان

دوره چهارم، شماره 4، پاییز 1388


6. مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی

دوره دوم، شماره 2، بهار 1386