فرجام دموکراسی‌های تحمیلی
1. فرجام دموکراسی‌های تحمیلی
دوره دوم، شماره 2 ، بهار 1386

چکیده
  ایدة اصلی مقاله حاضر این است که سرنوشت دموکراسی‌های تحمیلی درنهایت به شرایط داخلی و نه شرایط خارجی وابسته است. دموکراسی‌ها تنها زمانی ثبات می‌یابند که در کشور مربوطه منابع قدرت از لحاظ اقتصادی، فکری ...  بیشتر