درس جنبش های اسلامی معاصر: بررسی کاستی های محتوایی و ضرورت های بازنگری
درس جنبش های اسلامی معاصر: بررسی کاستی های محتوایی و ضرورت های بازنگری
دوره سوم، شماره 3 ، شهریور 1387

چکیده
  درس جنبش های اسلامی معاصر به ارزش 2واحد، از جمله عنوان هایی است که به انضمام هفت عنوان درسی دیگر در زمره درس های اسلامی تعیین و پس از تأیید شورای انقلاب فرهنگی در برنامه آموزشی مقطع کارشناسی رشته علوم ...  بیشتر