1. تحلیل و ارزیابی وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران: سنجش نگرش استادان علوم سیاسی دانشگاه تهران

دوره 13، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 191-220

علی اشرف نظری


2. نقش نظریه در پژوهش های سیاسی تاریخی: فراخوانی برای بازاندیشی در نقش نظریه ها در علوم سیاسی

دوره 11، شماره 2، بهار 1395، صفحه 119-148

عباس حاتمی


3. امکان یا امتناعِ«بومی سازی علوم سیاسی»؛ در پرتو تجربه ی علوم سیاسی چین

دوره 10، شماره 2، بهار 1394، صفحه 35-78

سید صمد حسینی واسوکلایی؛ حسین جمالی


4. بومی گرایی در علوم سیاسی ؛ کدام جهت گیری؟

دوره ششم، شماره 2، بهار 1390

حسین جمالی


5. مطالعات اطلاعاتی: هستی‌شناسی مستقل، روش‌شناسی وابسته و نظریه‌پردازی ضعیف

دوره ششم، شماره 2، بهار 1390

مهدی میرمحمدی


6. جای خالی پژوهش‌های تجربی در علوم سیاسی ایران

دوره پنجم، شماره 2، بهار 1389


7. درس جنبش های اسلامی معاصر: بررسی کاستی های محتوایی و ضرورت های بازنگری

دوره سوم، شماره 3، تابستان 1387