شیوه‌های عضوگیری نهضت آزادی (1357-1342)
شیوه‌های عضوگیری نهضت آزادی (1357-1342)

عباس کشاورز شکری؛ محمد رحمتی

دوره 8، شماره 3 ، شهریور 1392، ، صفحه 133-160

چکیده
  سؤال اصلی این تحقیق چگونگی و شیوه‌های عضوگیری نهضت آزادی است. روش این پژوهش تاریخی است که از انواع روش‌های تحقیق کیفی است و ابزار اصلی مورد استفاده، بهره‌گیری از مصاحبه‌های عمیق است. همچنین به‌عنوان ...  بیشتر
شرایط شکل‌گیری یا افول رهبری کاریزمایی؛ مطالعه موردی دورۀ خاتمی 1384-1376
شرایط شکل‌گیری یا افول رهبری کاریزمایی؛ مطالعه موردی دورۀ خاتمی 1384-1376
دوره سوم، شماره 4 ، آذر 1387

چکیده
  تحقیق حاضر شرایط شکل‌گیری یا افول رهبری کاریزمایی و شرایط اجتماعی متناظر با آن را مورد توجه قرار می‌دهد. بدین‌منظور دو مفهوم «ویژگی‌های رهبر» و «بحران»، نقطه آغاز تحقیق را تشکیل می‌دهد. این دو مفهوم ...  بیشتر