1. سرمایه اجتماعی مساجد و انقلاب اسلامی ایران: مطالعه موردی شبکه اجتماعی مسجد هدایت

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 73-102

محمد سمیعی؛ حنیف عموزاده مهدیرجی


2. بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره هفتم، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 7-33

سید جواد امام جمعه زاده؛ محمودرضا رهبر قاضی؛ امید عیسی نژاد؛ زهره مرندی


3. نقش فرهنگ اعتماد و عملکرد نهادهای سیاسی در ایجاد اعتماد سیاسی: بررسی پیمایشی دانشجویان دانشگاههای تهران

دوره هفتم، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 189-216

کاووس سیدامامی؛ رضا منتظری مقدم


4. تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی: مطالعه موردی؛ شهرهای مشهد و سبزوار

دوره پنجم، شماره1، زمستان 1388


5. عوامل مؤثر در اعتماد سیاسی: پیمایشی میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

دوره سوم، شماره 4، پاییز 1387


6. سرمایه‌ اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی؛ رابطه متقابل یا یک‌سویه

دوره سوم، شماره 4، پاییز 1387