کلیدواژه‌ها = اعتماد سیاسی
تبیین جامعه‌شناختی میزان تاثیر فرهنگ سیاسی بر مطالبه‌گری مدنی شهروندان اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22034/ipsa.1401.480

تورج فتاحی؛ علی حسین حسین زاده؛ یوسف امینی