سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا پس از یک دهه (1999-2009)
سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا پس از یک دهه (1999-2009)

اردشیر سنایی؛ مصطفی عزیزآبادی فراهانی

دوره ششم، َشماره 4 ، آذر 1390

چکیده
  اتحادیه اروپا به منظور ارتقاء جایگاه خود در عرصه نظام بین‌الملل و ایفای نقش مؤثر در حوزه صلح و امنیت بین‌الملل و متعاقب آن تقویت ابعاد مختلف همگرایی اروپایی، سیاست امنیتی-دفاعی مشترک را در سال 1999 ...  بیشتر
اتحادیه اروپا، ترکیه و تحول در حقوق فرهنگی کُردهای ترکیه(2002-1991)
اتحادیه اروپا، ترکیه و تحول در حقوق فرهنگی کُردهای ترکیه(2002-1991)
دوره چهارم، شماره 2 ، اردیبهشت 1388

چکیده
  اتحادیه اروپا یکی از بازیگران مهم بین‌المللی در عرصه اقتصاد و سیاست است که برای کشورهای غیر عضو نیز دارای جاذبه است. این اتحادیه ضوابط و معیارهای خاصی را برای متقاضیان عضویت در نظر گرفته که تا حصول ...  بیشتر