رویکرد سازه‌انگارانه به زمینه‌های اجتماعی روابط ایران و امریکا
1. رویکرد سازه‌انگارانه به زمینه‌های اجتماعی روابط ایران و امریکا
دوره چهارم، شماره 2 ، بهار 1388

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی زمینه‌ها و گرایش‌های موجود در ایران و امریکا در مورد کشور دیگر است. سؤال اصلی ما این است که نگرش ایرانی‌ها و امریکایی‌ها نسبت به کشور مقابل چگونه است و این نگرش چه تأثیری ...  بیشتر