1. در آیینه غرب و عبور از مَنِ نامتناهی؛ بررسی چگونگی رویارویی نخستین قانون‌گذاران ایرانی با غیرِ غربی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت

دوره 15، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 147-184

10.22034/ipsa.2020.396

رضا سرحدی قهری؛ مهدی نجف زاده؛ سید حسین اطهری؛ مرتضی منشادی


2. واکاوی جایگاه حقوق طبیعی فرد در قانون اساسیِ مشروطه

دوره 13، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 7-36

عطاءالله افسرده؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی


3. پاسخ شیخ محمد اسماعیل محلاتی به مساله استعمار: راه حلی برای تحقق زیست مستقل ملی در عصر سیاست های چندفرهنگی

دوره 10، شماره 2، بهار 1394، صفحه 145-176

محمد عابدی اردکانی؛ محمود علی پور


4. حزب جمهوری اسلامی؛ مهمترین اجتماع سیاسی اسلام انقلابی در ایران: تبارها و ریشه ها

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 171-213

ابراهیم عباسی


5. بررسی رویکردها در ارتباط با نسبت دین و عناصر مدرنیته در دورة مشروطیت

دوره چهارم، شماره 3، تابستان 1388