1. واکاوی جایگاه حقوق طبیعی فرد در قانون اساسیِ مشروطه

دوره 13، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 7-36

عطاءالله افسرده؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی


2. پاسخ شیخ محمد اسماعیل محلاتی به مساله استعمار: راه حلی برای تحقق زیست مستقل ملی در عصر سیاست های چندفرهنگی

دوره 10، شماره 2، بهار 1394، صفحه 145-176

محمد عابدی اردکانی؛ محمود علی پور


3. حزب جمهوری اسلامی؛ مهمترین اجتماع سیاسی اسلام انقلابی در ایران: تبارها و ریشه ها

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 171-213

ابراهیم عباسی


4. بررسی رویکردها در ارتباط با نسبت دین و عناصر مدرنیته در دورة مشروطیت

دوره چهارم، شماره 3، تابستان 1388