1. تجزیه و تحلیل گفتمان علم گرایانه مهدی بازرگان

دوره هفتم، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 231-267

حسین هرسیج؛ حسین روحانی


2. بررسی رویکردها در ارتباط با نسبت دین و عناصر مدرنیته در دورة مشروطیت

دوره چهارم، شماره 3، تابستان 1388