زیبایی‌شناسی و سیاست؛ بازتاب سیاست در رویکرد رئالیستی به هنر
1. زیبایی‌شناسی و سیاست؛ بازتاب سیاست در رویکرد رئالیستی به هنر
دوره پنجم، شماره1 ، زمستان 1388

چکیده
  زیبایی‌شناسی در سده هجدهم و در نقطه عزیمت خود، مسئله هنرها را از منظر تمتع یا لذت بی‌غرض مطرح ساخت، اما در سدة نوزدهم بدیل‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر که به‌ویژه بازتاب خود را در واقع‌گرایی ...  بیشتر