ژئوپلیتیک تنگه هرمز و روابط ایران و عمان
1. ژئوپلیتیک تنگه هرمز و روابط ایران و عمان

اصغر جعفری ولدانی

دوره پنجم، شماره 3 ، تابستان 1389

چکیده
  ژئوپلیتیک تنگه هرمز یکی از عوامل مؤثر و پایدار در روابط ایران و عمان است. ایران و عمان به ترتیب در بخش شمالی و جنوبی تنگه هرمز واقع شده‌اند. این امر به‌رغم تحولات منطقه‌ای و جهانی دو کشور را ملزم ...  بیشتر