171. چیستی مفهوم فرنگ در گزارش‌نامه‌های تاریخی روزگار قاجار

دوره دوم، شماره 4، پاییز 1386


172. مقام تخیل در فلسفۀ سیاسیِ اسلامی ـ ایرانی: مورد فارابی

دوره سوم، شماره1، زمستان 1386


173. مناظره چهارم: گسست پارادایمیک در حوزه نظری روابط بین‌الملل

دوره سوم، شماره 2، بهار 1387


174. کرامت انسانی و خشونت در اسلام

دوره اول، شماره 3، تابستان 1385


175. فرجام دموکراسی‌های تحمیلی

دوره دوم، شماره 2، بهار 1386


176. درس جنبش های اسلامی معاصر: بررسی کاستی های محتوایی و ضرورت های بازنگری

دوره سوم، شماره 3، تابستان 1387


177. چالش «رؤیاگرایی»، ضرورت نوزاییِ مفهومی ـ نظری و گزینه‌های دموکراسیِ کثرت‌گرا برای ایران

دوره سوم، شماره 4، پاییز 1387


178. ویژگی های تاریخی و جامعه شناختی اندیشة سیاسی طالبوف تبریزی

دوره چهارم، شماره 1، زمستان 1387


179. مقایسة رفتاریِ سیاست خارجی ایران: گفتمان آرمان‌گرای ارزش‌محور و گفتمان ایدئولوژیک ارزش‌محورِ عمل‌گرا

دوره چهارم، شماره 2، بهار 1388


180. تلفیق کنش و ساختار در اندیشه گیدنز، بوردیو و هابرماس و تأثیر آن بر جامعه‌شناسی جدید

دوره چهارم، شماره 3، تابستان 1388