1. بحران کرونا به مثابه مجالی برای بازاندیشی در وضعیت سیاسی اکنون

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 225-261

10.22034/ipsa.2020.405

رضا نصیری حامد


2. سیاست‌خارجی ایران در عصر کرونا؛ از دیپلماسی سلامت تا دیپلماسی رسانه‌ای

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 7-46

10.22034/ipsa.2020.399

علی باقری دولت آبادی؛ محسن شفیعی سیف آبادی


3. مقایسه توانایی دولتِ ایران و کشور‌های منتخبِ شرقِ آسیا در سیاست‌گذاری کووید-19

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 47-72

10.22034/ipsa.2020.400

علی رضا حیدری


4. بازی تاج‌وتختِ کرونا؛ آموزه ای برای سیاست ورزی ایرانی

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 73-118

10.22034/ipsa.2020.401

محسن خلیلی


5. پاندمی کرونا و تحلیل پلی‌هیوریستیکی سیاست خارجی ایران

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 119-146

10.22034/ipsa.2020.402

شهروز شریعتی؛ امین یوسفی


6. رفتار سیاسی-اجتماعیِ ویروس کرونای جدید (کووید-19) (با نگاهی به شرایط سیاسی-اجتماعی ایران)

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 147-182

10.22034/ipsa.2020.403

حیدر شهریاری


7. نقد فرانظری مبانی هستی شناختی حکمرانی دولت ها در سیاست‌گذاری سلامت برای کنترل همه گیری کووید-19 (مطالعه موردی ایران)

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 183-224

10.22034/ipsa.2020.404

رسول صفراهنگ


8. آسیب شناسی سیاسی – حقوقی مصوبات مرتبط با ورزش و تربیت بدنی در مجلس شورای ملی عهد پهلوی دوم

دوره 15، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 185-217

10.22034/ipsa.2020.397

امین عادل خانی؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی


9. شناسایی ابعاد پتانسیل خشونت قومی وعوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی : استان آذربایجان غربی)

دوره 15، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 219-256

10.22034/ipsa.2020.398

سجاد معین فر؛ رضاعلی محسنی؛ علیرضا محسنی تبریزی


10. روبنای شریعت‌‌نامه و زیربنای سیاست‌‌نامه در نصیحه‌‌الملوک غزالی؛ براساس متن تحولات سیاسی سلجوقیان

دوره 15، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 7-32

10.22034/ipsa.2020.392

روح اله اسلامی؛ سیدهاشم منیری


11. همسویی سازمان همکاری اسلامی با عربستان سعودی برای مقابله با ایران در بحران یمن (2019-2015)

دوره 15، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 33-74

10.22034/ipsa.2020.393

مجید بزرگمهری؛ سمیه آقاجانی؛ مریم افشار


12. آینده پژوهی وضعیت علوم سیاسی در ایران بر اساس الگوی تحلیل روند STEEP(V)

دوره 15، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 75-110

10.22034/ipsa.2020.394

حسین سلیمی؛ غلامرضا حداد


13. منازعه سیاسی، سیاست فرهنگی و فرهنگ عامه در ایران پس از انقلاب (با تمرکز بر سیاست موسیقی)

دوره 15، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 111-146

10.22034/ipsa.2020.395

ابوالفضل دلاوری؛ الهام قاسمی میمندی


14. در آیینه غرب و عبور از مَنِ نامتناهی؛ بررسی چگونگی رویارویی نخستین قانون‌گذاران ایرانی با غیرِ غربی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت

دوره 15، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 147-184

10.22034/ipsa.2020.396

رضا سرحدی قهری؛ مهدی نجف زاده؛ سید حسین اطهری؛ مرتضی منشادی


15. برساخت اجتماعی واقعیت در توئیتر فارسی؛ قالب بندی شبکه ای ارزش های سیاسی توسط همگان های شبکه ای در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 131-161

10.22034/ipsa.2019.389

حسین کرمانی


16. تأثیر قدرت سیاسی بر سیر تحول سیاست‌نامه‌نویسی ایرانی: از قرن پنجم تا فروپاشی صفویه

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 163-184

10.22034/ipsa.2019.390

فرزاد محمدپور تهمتن؛ بهروز دیلم صالحی؛ کمال پولادی


17. تحلیل اعتراضات سیاسی دی ماه 1396

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 185-220

10.22034/ipsa.2019.391

مرتضی نوروزپور


18. واکاوی میزان تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: ایران و روسیه در سال های 2020-2010)

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 37-80

10.22034/ipsa.2019.385

عارف بیژن؛ احسان اعجازی؛ مهدی لکزی


19. فراترکیب متغیرهای گفتمان های استعاری مدیریتی رؤسای جمهور ایران در رقابت های انتخاباتی

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 7-36

10.22034/ipsa.2019.386

علیرضا بناگر؛ داوود کیاکجوری؛ سعید اسلامی؛ محمد جواد تقی پوریان


20. بررسی اثر سیاست‌های راهبردی اقتصاد سیاسی نفت و تحریم‌ها بر تولید ناخالص داخلی کشور با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 81-106

10.22034/ipsa.2019.387

هومن پشوتنی زاده؛ حامد خامه چی


21. پروبلماتیک ایران: نظریۀ سیاستِ هویت در جریان‌های فکری معاصر ایران با تمرکز بر آرای جواد طباطبایی

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 107-130

10.22034/ipsa.2019.388

محمدتقی قزلسفلی؛ حسن شهسواری


22. نهادهای اقتصادی دربار و حامی پروری در رژیم پهلوی

دوره 14، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 127-158

حجت کاظمی؛ مهدی عطریان


23. تحلیل نظری ساز و کارهای حل و فصل مناقشات پساانتخاباتی؛ با نگاهی به ایران

دوره 14، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 87-126

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ سارا پورشیخعلی


24. دولت مدرن در بند تله‌ بنیان‌گذار؛ بررسی تجربه‌ توسعه در دولت پهلوی اول

دوره 14، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 199-224

احمد نقیب زاده؛ عاطفه داراب زاده


25. تأملی در رساله‌ حقوق اساسی محمدعلی فروغی از منظر بحث درباره کاربردی کردن علم سیاست در ایران

دوره 14، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 159-198

شروین مقیمی