موضوعات = سیاست
تغییرات بین نسلی گروه‌های مرجع سیاسی و تأثیر آن بر وفاداری سیاسی؛ مطالعه موردی شهر کرمانشاه

دوره 17، شماره 4، آذر 1401، صفحه 85-118

10.22034/ipsa.2022.469

عباس پیروزمهر؛ علی مرادی؛ حمیدرضا سعیدنژاد؛ ادریس بهشتی نیا؛ ایرج رنجبر


رابطه دولت و جامعه در عصر صفوی در پرتو نظریه جوئل میگدال

دوره 17، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 47-86

10.22034/ipsa.2022.461

حسن براتی پور؛ اهورا راهبر؛ مرتضی منشادی


مطالعه عوامل مؤثر بر سرمایه سیاسی ایرانیان: فراترکیب پژوهش‌های بازه زمانی 1386 الی 1400

دوره 17، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 117-151

10.22034/ipsa.2022.465

اکبر ذوالفقاری؛ طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ مسلم سوری


اقتصاد سیاسی توسعه و مهندسی فرهنگی در ایران پس از انقلاب مشروطه

دوره 17، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 153-194

10.22034/ipsa.2022.464

مامند قادری؛ مسعود غفاری؛ شهروز شریعتی


اقتصاد سیاسی توسعه در ج.ا.ا: تقدم امر سیاسی بر امر سیاستی و پیامدهای توسعه‌ای آن

دوره 17، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 227-274

10.22034/ipsa.2022.466

مسعود هاشمی؛ فرهاد دانش نیا؛ قدرت احمدیان


تحلیل جامعه شناختی دین رایج در دوران پایانی عصر صفوی و آثار ناخواسته آن بر گسترش خرافه؛ با تأکید بر دیدگاه علامه مجلسی

دوره 17، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 47-86

10.22034/ipsa.2022.459

رضا شفیعی اردستانی؛ حمید نساج؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ سید محمد علی حسینی زاده


توسعه سیاسی و نهادمندی قدرت سیاسی: ارائه الگویی نوین برای سنجش توسعه سیاسی

دوره 17، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 163-206

10.22034/ipsa.2022.462

احمد گل محمدی؛ فائز دین پرست؛ فرزاد کلاته


باستان گرایی؛ جدالِ ایدئولوژیکیِ روشنفکرانِ متجددِ عصر ناصری در بستر جامعه کیش محور

دوره 17، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 243-283

10.22034/ipsa.2022.449

نسیبه نوری؛ سید محمد علی تقوی؛ مرتضی منشادی؛ روح اله اسلامی


آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران؛ بر پایه نظریه پسا‌توسعه‌گرایی

دوره 17، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 111-138

10.22034/ipsa.2022.450

محمدمهدی فرهنگی؛ سید سعید میرترابی؛ علیرضا گلشنی