1. بررسی عوامل سیاسی ـ رسانه‌ای تأثیرگذار بر مدیریت اخبار قوه مجریه در اتاق خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 7-36

10.22034/ipsa.2020.413

مرضیه حاجی پور ساردویی؛ فائزه تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی


2. تحلیل میزان احساس خوشبختی و توسعه‌یافتگی در ایران

دوره 16، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 37-67

10.22034/ipsa.2021.426

محمد سمیعی


3. فراتحلیل کیفی مطالعات رفتار رأی دهی در ایران: 1397-1360

دوره 16، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 69-114

10.22034/ipsa.2020.414

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ مجتبی یزدی زاده


4. الگوی شناخت و دسته بندیِ اندیشه های سیاسی در ایران

دوره 16، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 115-135

10.22034/ipsa.2021.425

علی اکبر علیخانی


5. آسیب شناسی نقش اندیشکده‌ها در سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی

دوره 16، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 137-163

10.22034/ipsa.2020.415

عظیم کریمی؛ علیرضا سلطانی


6. بررسی رابطه بین میزان اعتماد درسرمایه اجتماعی با میزان مدارای اجتماعی و ملی (مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات عالی دانشگاه تهران)

دوره 16، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 165-190

10.22034/ipsa.2021.423

سید علی مرتضوی امامی زواره؛ امیر محمد حاجی یوسفی


7. بررسی ابعاد و ضرورت های جامعۀ فضیلتمند در ایران امروز

دوره 16، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 191-220

10.22034/ipsa.2021.424

مختار نوری


8. کاربست نظریه شکار-جادوگر برای تبیین جامعه‌شناختی تصفیه‌های انقلابی (روسیه، چین و ایران)

دوره 15، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 7-43

10.22034/ipsa.2020.416

حسین احمدی؛ محمد سالار کسرایی


9. تاثیر فرآیند سیاست‌گذاری عمومی بر بحران آب در جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 45-72

10.22034/ipsa.2020.417

آرش امیری؛ محسن مدیر شانه چی؛ علیرضا گلشنی


10. چگونگی رویارویی رسانه‌های دولتی ایران با بحران کرونا

دوره 15، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 73-96

10.22034/ipsa.2020.418

جواد حق گو؛ غلامعلی سلیمانی


11. زندگی روزمره و منازعۀ سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی؛ از 22 بهمن 1357 تا 30 خرداد 1360

دوره 15، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 97-142

10.22034/ipsa.2020.419

ابوالفضل دلاوری؛ عباس کاظمی؛ سید محمد وهاب نازاریان


12. نقد و بررسی دکترین صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1363-1358)

دوره 15، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 143-188

10.22034/ipsa.2020.420

محمدرضا رشیدکردستانی؛ علیرضا ازغندی


13. ارزیابی راهبردهای نظام مدیریت سیاسی بحران در ایران در مواجهه با تهدیدات همه گیری کووید-19

دوره 15، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 189-215

10.22034/ipsa.2020.421

حمید سجادی


14. الگوی مطلوب دیپلماسی رسانه ای در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 217-241

10.22034/ipsa.2020.422

مریم شفیعی سروستانی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید مهدی شریفی؛ یونس نوربخش


15. بررسی تطبیقی ملی‌گرایی و جنبش زنان در ایران و مصر (1342-1285 ه.ش)

دوره 15، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 7-47

10.22034/ipsa.2020.406

مصطفی چمنی مقدم؛ محمدنبی سلیم؛ میرزا محمد حسنی


16. تعلیق مشروطیت، وضعیت استثنا؛ کامیابی رضاشاه در کسب سلطنت

دوره 15، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 49-75

10.22034/ipsa.2020.407

سید مرتضی حافظی؛ وحید سینائی


17. چگونگی رابطه خود / دیگری در ایران سده اخیر: با کاربست الگوی باختین و رهیافت شانتال موف

دوره 15، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 77-116

10.22034/ipsa.2020.408

دنیا راه حق؛ رضا اکبری نوری؛ حسن آب نیکی


18. گذار پارادایمی، بازآفرینی امر سیاسی و فهم گذارهای پیش روی ایران

دوره 15، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 117-140

10.22034/ipsa.2020.409

سلمان صادقی زاده


19. پزشکی و قدرت از عهد ناصری تا دورة رضاخان؛ تبارشناسی سوژة ایرانی

دوره 15، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 141-172

10.22034/ipsa.2020.410

فاتح مرادی؛ عباسعلی رهبر؛ خوان توی


20. بررسی رابطه توسعه اجتماعی و فرهنگ سیاسی در جامعه ایران؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رشت

دوره 15، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 173-200

10.22034/ipsa.2020.411

هادی نوری؛ مهدی مظلوم خداشهری؛ محمدرضا غلامی؛ رضا علیزاده


21. پی‌جویی آینده در گذشته و بازنمایی‌ امر نوستالژیک در ایران معاصر

دوره 15، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 201-236

10.22034/ipsa.2020.412

علی اشرف نظری


22. سیاست‌خارجی ایران در عصر کرونا؛ از دیپلماسی سلامت تا دیپلماسی رسانه‌ای

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 7-46

10.22034/ipsa.2020.399

علی باقری دولت آبادی؛ محسن شفیعی سیف آبادی


23. مقایسه توانایی دولتِ ایران و کشور‌های منتخبِ شرقِ آسیا در سیاست‌گذاری کووید-19

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 47-72

10.22034/ipsa.2020.400

علی رضا حیدری


24. بازی تاج‌وتختِ کرونا؛ آموزه ای برای سیاست ورزی ایرانی

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 73-118

10.22034/ipsa.2020.401

محسن خلیلی


25. پاندمی کرونا و تحلیل پلی‌هیوریستیکی سیاست خارجی ایران

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 119-146

10.22034/ipsa.2020.402

شهروز شریعتی؛ امین یوسفی