بررسی رابطه بین حمایت سیاسی دولت و سودآوری نسبی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

سودآوری نسبی شرکت در صنعت به عنوان یک سنجه رقابت­پذیری، نقاط قوت و ضعف تجاری شرکت را منعکس می­کند. سودآوری نسبی تحت تأثیر تصمیمات عملیاتی شرکت است که با تصمیمات سایر شرکت­های صنعت ارتباط دارد. بنابراین، این وابستگی عملیاتی بین شرکت‌های رقیب، جریان­های نقدی شرکت­ها را تحت تأثیر قرار داده و بر رفتار بازده سهام شرکت‌ها تأثیر می­گذارد­، لذا در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر حمایت سیاسی دولت بر سودآوری نسبی­ پرداخته شده است. نمونه آماری مشتمل بر 141 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1389 تا 1393 بوده که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده و در مجموع 705 سال- شرکت می‌باشند، برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون خطی، جهت تجزیه تحلیل داده­ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده که نتایج رگرسیون حاکی از آن است که بین حمایت سیاسی دولت و سودآوری نسبی شرکت ارتباط مستقیم و معنی­داری، بین بعد اقتصادی حمایت سیاسی دولت و سود­آوری نسبی شرکت ارتباط مستقیم و معنی­داری و بین بعد اجتماعی حمایت سیاسی دولت و سود­آوری نسبی شرکت ارتباط مثبت و معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها