تحلیل و ارزیابی وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران: سنجش نگرش استادان علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

درک وضعیت رشته علوم سیاسی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن یکی از دغدغه­های اصلی پژوهشگران و استادان علوم سیاسی در  یک دهة اخیر بوده است. ضرورت بحث در این زمینه این مسئله باز می­گردد که تاکنون پژوهشی میدانی برای درک نظر استادان علوم سیاسی دانشگاه تهران به عنوان یکی از بازیگران اصلی رشته علوم سیاسی- و تحلیل دیدگاه­های آنان دربارة وضعیت کنونی و آیندة احتمالی رشته علوم سیاسی در ایران انجام نشده است. بنابراین، پرسش اصلی این است که وضعیت و جایگاه رشتة علوم سیاسی را در حال حاضر و آینده چگونه ارزیابی می­کنید؟
محور اصلی بحث در مقاله حاضر، سنجش نگرش استادان علوم سیاسی دانشگاه تهران در رابطه با وضعیت آموزشی و پژوهشی رشته علوم سیاسی است. به منظور سنجش وضعیت موجود، متغیرهایی در رابطه آموزش، پژوهش، میزان علاقمندی به رشته، میزان رضایت از رشته، میزان تمایل به انجام کارهای پژوهشی و فعالیت­های گروهی انتخاب شده که بیانگر نگرش استادان در این زمینه باشد. جامعة آماری نیز شامل کلیة استادان گروه علوم سیاسی دانشگاه‌ تهران در سال تحصیلی 1396-1397 است که تعداد آنها 29 نفر بوده است. هدف اصلی نوشتار حاضر، توصیف و تحلیل نقاط قوت و ضعف رشتة علوم سیاسی برای ارتقای جایگاه آن در ساختار دانشگاهی کشور است.
* این مقاله مستخرج از طرح وضعیت علم سیاست در ایران؛ آسیب ها و راهکارها بوده که با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) انجام شده است.

کلیدواژه‌ها