معرفت و قدرت: هویت یگانه و یا چندگانگی هویتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تا کنون از منظرهای گوناگونی به مساله هویت نگریسته شده و جنبه‌های مختلف آن از توضیح و تبیین گرفته تا بررسی رابطه آن با متغیر‌های دیگر و بالعکس مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. اما دیدگاه‌های جدید در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی ، به طرح مسائلی پرداخته‌اند که تجدید نظر اساسی در همه علوم و مفاهیم را سبب گشته اند. از جمله این نو آوری‌ها در دهه‌های اخیر، بررسی رابطه میان معرفت با مفاهیمی چون قدرت است که خود زمینه ساز طرح مسائل مختلفی گردیده که می‌توان از آن به «انقلاب شناختی» تعبیر نمود. طرح مسائل جدید در حوزه معرفت ، گرچه تاثیر خویش را بر شاخه‌های مختلف دانش می‌گذارد اما می‌توان از چنین دستاوردی در خصوص هویت نیز استفاده نمود و به یکی از معما‌های آن یعنی نحوه ظهور هویت در شکل واحد و یکپارچه و یا چند گانه و متکثر پرداخت. در این باره گرچه نمی توان پاسخ صریحی ارائه نمود اما رابطه میان معرفت یا ساختار دانش با هویت ، زمینه ساز اصلی ظهور هویت در اشکال فوق بوده که بررسی آن با توجه به دیدگاه‌های جدید ممکن خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

معرفت و قدرت: هویت یگانه و یا چندگانگی هویتی

چکیده [English]

تا کنون از منظرهای گوناگونی به مساله هویت نگریسته شده و جنبه‌های مختلف آن از توضیح و تبیین گرفته تا بررسی رابطه آن با متغیر‌های دیگر و بالعکس مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. اما دیدگاه‌های جدید در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی ، به طرح مسائلی پرداخته‌اند که تجدید نظر اساسی در همه علوم و مفاهیم را سبب گشته اند. از جمله این نو آوری‌ها در دهه‌های اخیر، بررسی رابطه میان معرفت با مفاهیمی چون قدرت است که خود زمینه ساز طرح مسائل مختلفی گردیده که می‌توان از آن به «انقلاب شناختی» تعبیر نمود. طرح مسائل جدید در حوزه معرفت ، گرچه تاثیر خویش را بر شاخه‌های مختلف دانش می‌گذارد اما می‌توان از چنین دستاوردی در خصوص هویت نیز استفاده نمود و به یکی از معما‌های آن یعنی نحوه ظهور هویت در شکل واحد و یکپارچه و یا چند گانه و متکثر پرداخت. در این باره گرچه نمی توان پاسخ صریحی ارائه نمود اما رابطه میان معرفت یا ساختار دانش با هویت ، زمینه ساز اصلی ظهور هویت در اشکال فوق بوده که بررسی آن با توجه به دیدگاه‌های جدید ممکن خواهد بود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • هویت
  • معرفت
  • قدرت
  • گفتمان اقتدارگرا
  • گفتمان توتالیتر
  • گفتمان دمکراتیک