دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی در فرایند انقلاب اسلامی بر اساس نظریه جیمز پل جی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22034/ipsa.2023.490

محمد رحیمیان؛ عباس کشاورز شکری؛ علی مرشدی زاد


دیالکتیک دموکراسی و دولت سازی در عصر مشروطیت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22034/ipsa.2023.491

سعید حاجی ناصری؛ علی محمدی مصیری