126. نوشرق‌شناسی؛ بازتحلیلی از نشانه‌های تغییر در روند شرق‌شناسی سنتی

دوره چهارم، شماره 4، پاییز 1388


127. انقلاب مشروطه، تجدد و زایش نوگرایی دینی در ایران

دوره پنجم، شماره1، زمستان 1388


128. تدریس روابط بین‌الملل در ایران: چالش‌ها و چشم‌اندازها

دوره پنجم، شماره 2، بهار 1389


129. به‌کارگیری فناوری‌های نوین در راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران

دوره پنجم، شماره 3، تابستان 1389

محمدحسن دریایی


130. اخلاقِ دشمنی در اندیشة سیاسی اسلام

دوره پنجم، شماره 4، پاییز 1389

علی اکبر علیخانی


131. پیوند حامی ـ پیرو و سقوط نظام پهلوی؛ ساختار توازن قدرت و کارگزار انقلابی

دوره ششم، شماره 1، زمستان 1389

محسن خلیلی؛ فاطمه صلواتی طرقی


132. بومی گرایی در علوم سیاسی ؛ کدام جهت گیری؟

دوره ششم، شماره 2، بهار 1390

حسین جمالی


133. بررسی نقش سومین دوره مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری - مطالعه ی موردی: برنامه ی اول و گذار به دوره ی سازندگی(71-1367)

دوره ششم، شماره 3، تابستان 1390

وحید سینائی؛ احمد محقر؛ سمیه زمانی


134. تحلیل گفتمان مقوله سیاست خارجی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت

دوره ششم، َشماره 4، پاییز 1390

محسن خلیلی؛ سمیه حمیدی


135. فرهنگ نگاری تخصصی علوم سیا سی و روابط بین الملل در ایران : آسیب هاو راهکارها

دوره هفتم، شماره 1، زمستان 1390

رضا دلاوری


136. بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر خورموج

دوره هفتم، شماره 2، بهار 1391

غلامرضا جعفری نیا


137. فلسفۀ هم آوایی آزادی و برابری در نظریۀ عدالت جان رالز

دوره 12، شماره 2، بهار 1396، صفحه 57-85

سید علی محمودی


138. دوستی مدنی و دوستی کیهانی: دو روایت از نسبت شهر و دوستی در فلسفه سیاسی اسلامی

دوره 11، شماره 2، بهار 1395، صفحه 59-86

احمد بستانی


139. بازاندیشی رابطه تاریخی تحوّلات سیاسی با تحوّلات اقتصادی در ایران (1397-1270)

دوره 14، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 59-86

محمد سمیعی


140. تبارشناسی گفتار انقلابی امام خمینی پی‌جویی گسست در بایدها و نبایدهای امام خمینی در دوره‌های مختلف

دوره 9، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 61-88

کریم رضادوست؛ عبدالرضا نواح؛ صادق پیوسته


141. مطالعه رفتار انتخاباتی شهروندان تهرانی ـ مطالعه موردی: شورای شهر تهران

دوره 12، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 61-106

سیمین حاجی پور ساردوئی


142. بررسی تطبیقی تحول خواهی میرزا ملکم خان ناظم الدوله و دکتر علی شریعتی

دوره 10، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 63-93

مسعود غفاری؛ محمد رادمرد


143. تحلیل سخنرانی‌های حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل بر اساس نظریه کنش-گفتار: 2015 تا 2018

دوره 14، شماره 2، بهار 1398، صفحه 63-98

غلامرضا حداد


144. رانسیر و بازپیکربندی توزیع امر محسوس در سیاست و زیبایی شناسی

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 65-86

معصومه محمدیاری؛ محمد توحیدفام


145. بررسی نقش دانشگاه در بهبود مؤلفه‌های آموزش سیاسی دانشجویان مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 11، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 67-94

حسین معین آبادی؛ اصغر سلطانی


146. تحلیل گفتمانی اصلاحات امیرکبیر در متون منتخب روزنامه وقایع اتفاقیه

دوره 8، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 69-98

سید حسین اطهری


147. دموکراسی و مخارج نظامی: شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه صادر کننده نفت

دوره 12، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 69-104

سجاد فرجی دیزجی؛ عباس عصاری آرانی؛ مصطفی مرادی سیف آباد


148. سیاست و حقیقت؛ یک خوانش آگونیستی: بازخوانی کُنش سیاسی امام علی(ع) از قتل عثمان تا جنگ جمل

دوره 11، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 71-96

امیر راقب؛ احسان کیانی؛ سید مجید حسینی


149. ماهیت رقابت و تعارضِ ایران و ترکیه در سوریه و عراق

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 71-100

مسعود رضائی


150. سرمایه اجتماعی مساجد و انقلاب اسلامی ایران: مطالعه موردی شبکه اجتماعی مسجد هدایت

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 73-102

محمد سمیعی؛ حنیف عموزاده مهدیرجی