تأثیر احساس بهزیستی سیاسی بر نگرش‌های سیاسی دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اردکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اردکان

چکیده

هدف اصلی این مقاله تأثیر احساس بهزیستی سیاسی بر نگرش‌های سیاسی دانشجویان است؛ که با روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه اردکان است که بر اساس آمار سال 1398 معادل 2500 نفر بوده است. از این جمعیت تعداد 323 نفر بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران انتخاب گردید. تحلیل‌های آماری با استفاده از دو نرم‌افزار SPSS و AMOS انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون خطی نشان می‌دهد که بهزیستی سیاسی توانسته‌ 13/0 درصد از تغییرات درونی متغیر وابسته یعنی نگرش سیاسی را تبیین نمایند. بر اساس یافته‌های حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون بین احساس بهزیستی سیاسی با نگرش‌های سیاسی محافظه کار (50/0- =r)، لیبرال (48/0=r)، رادیکال (68/0- =r) و واپس گرا (19/0- =r) رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (AMOS) نیز نشان می‌دهد که تأثیر متغیر بهزیستی سیاسی بر متغیر وابسته معنادار می‌باشند. همچنین معادله رگرسیونی مربوط به تحلیل برآوردی متغیرهای زمینه‌ای نیز نشان می‌دهد که بین متغیرهای زمینه‌ای (سن، جنسیت، وضعیت تأهل و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی) تنها متغیر وضعیت تأهل با مقدارT برابر (67/3 T=) و ضریب معنی‌داری (000/0 =P) توانسته‌اند بر نوع نگرش سیاسی تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها