ث

 • ثابت ویشکاسوقه، زینب بررسی رابطه کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در جامعه ایران؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رشت [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 7-40]

چ

 • نوری، هادی بررسی رابطه کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در جامعه ایران؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رشت [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 7-40]

 • نبوی، سید عبدالامیر تدوین کتاب های درسی علوم سیاسی در سال های گذار؛ تاریخ مستند هشت کتاب علوم سیاسی در مرکز نشر دانشگاهی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 217-250]

ح

 • حسابی، احمدعلی بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی برون گروهی بر فرهنگ سیاسی؛ مطالعه موردی نخبگان سیاسی استان خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 41-70]

خ

 • خسروشاهین، هادی صور خیال؛ اسطوره و دولت مقتدر در عصر پهلوی اول [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 173-216]

غ

 • غلامی، محمدرضا بررسی رابطه کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در جامعه ایران؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رشت [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 7-40]

ف

 • فاضلی، سامان بررسی تطبیقی بازنمایی خاطراتی روسیه و انگلیس در حوزه‌های اجتماعی و دولتی در ایران [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 71-109]

 • فرهنگی، محمدمهدی آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران؛ بر پایه نظریه پسا‌توسعه‌گرایی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 111-138]

 • فرد بابلی، علی حسن بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی برون گروهی بر فرهنگ سیاسی؛ مطالعه موردی نخبگان سیاسی استان خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 41-70]

گ

 • گل‌محمّدی، علی نزاکت، جامه و خانه‌ی نخبگان در آغاز پیوستن به مُدرنیته؛ بررسی تطبیقی ایران قاجاری و ژاپن مِی‌جی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 139-172]

 • گلشنی، علیرضا آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران؛ بر پایه نظریه پسا‌توسعه‌گرایی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 111-138]

م

 • میرترابی، سید سعید آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران؛ بر پایه نظریه پسا‌توسعه‌گرایی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 111-138]

 • متقی، ابراهیم صور خیال؛ اسطوره و دولت مقتدر در عصر پهلوی اول [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 173-216]

ن

 • نوری، هادی بررسی رابطه کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در جامعه ایران؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رشت [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 7-40]

 • نبوی، سید عبدالامیر تدوین کتاب های درسی علوم سیاسی در سال های گذار؛ تاریخ مستند هشت کتاب علوم سیاسی در مرکز نشر دانشگاهی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 217-250]

ه

 • هاشمی، عبدالرضا بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی برون گروهی بر فرهنگ سیاسی؛ مطالعه موردی نخبگان سیاسی استان خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 41-70]