مقاله پژوهشی
شرایط شکل‌گیری یا افول رهبری کاریزمایی؛ مطالعه موردی دورۀ خاتمی 1384-1376
1. شرایط شکل‌گیری یا افول رهبری کاریزمایی؛ مطالعه موردی دورۀ خاتمی 1384-1376
دوره سوم، شماره 4 ، پاییز 1387

چکیده
  تحقیق حاضر شرایط شکل‌گیری یا افول رهبری کاریزمایی و شرایط اجتماعی متناظر با آن را مورد توجه قرار می‌دهد. بدین‌منظور دو مفهوم «ویژگی‌های رهبر» و «بحران»، نقطه آغاز تحقیق را تشکیل می‌دهد. این دو مفهوم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اقتصاد سیاسی رانت‌‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران
2. اقتصاد سیاسی رانت‌‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران
دوره سوم، شماره 4 ، پاییز 1387

چکیده
  این مقاله به بررسی فرایند رانت‌جویی در نظام بودجه‌ریزی دولتی ایران می‌پردازد با این هدف که چهارچوبی تحلیلی برای درک بهتر فرایند رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی کشور، به دست دهد. در واقع، تمرکز مقاله ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قومیت در نگرش خبرگان قانون اساسی
3. قومیت در نگرش خبرگان قانون اساسی
دوره سوم، شماره 4 ، پاییز 1387

چکیده
  پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی مشروطیت که بر سلطنت استوار شده بود، ‌ناپذیرفتنی محسوب شد اما عقل حکم می‌کرد که طرد وضع پیشین، تنها هنگامی مقبول می‌افتد که انقلابیون پیروزمند در قالب متن مدونی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چالش «رؤیاگرایی»، ضرورت نوزاییِ مفهومی ـ نظری و گزینه‌های دموکراسیِ کثرت‌گرا برای ایران
4. چالش «رؤیاگرایی»، ضرورت نوزاییِ مفهومی ـ نظری و گزینه‌های دموکراسیِ کثرت‌گرا برای ایران
دوره سوم، شماره 4 ، پاییز 1387

چکیده
  تجزیه و تحلیل مواجهه ایرانیان با پروسه پُرتلاطم جهانی‌شدن، حاکی از گرفتار آمدن ایران در کشاکش چرخه معیوب و باطل سه پروژه رقیب زیر گرفتار است. این چرخه معیوب به بهترین وجه مصداق دیالکتیک سورلی است: پناه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عوامل مؤثر در اعتماد سیاسی: پیمایشی میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
5. عوامل مؤثر در اعتماد سیاسی: پیمایشی میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
دوره سوم، شماره 4 ، پاییز 1387

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر در اعتماد سیاسی دانشجویان و چگونگی تأثیر عواملی چون دینداری، عام‌گرایی، مشارکت در انجمن‌های دولتی، میزان ارزش‌های مادی و غیرمادی، میزان استفاده از رسانه‌ها و دینداری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سرمایه‌ اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی؛ رابطه متقابل یا یک‌سویه
6. سرمایه‌ اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی؛ رابطه متقابل یا یک‌سویه
دوره سوم، شماره 4 ، پاییز 1387

چکیده
  سرمایه اجتماعی از جمله نظریه‌های جامعه‌محوری است که امروزه بسیاری از اندیشه‌ها و آرای اجتماعی را به‌خود اختصاص داده است، اما پیوندهای چندجانبة این مفهوم با مسائل مرتبط در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عوامل ساختاری ناکارآمدی ارتش شاهنشاهی در جلوگیری از سقوط نظام سلطنتی
7. عوامل ساختاری ناکارآمدی ارتش شاهنشاهی در جلوگیری از سقوط نظام سلطنتی
دوره سوم، شماره 4 ، پاییز 1387

چکیده
  سلسلة سلطنتی پهلوی در ایران با کودتا و به کمک نیروهای نظامی به قدرت رسید. با توجه به نقش نظامیان در به قدرت رسیدن پهلوی‌ها و با هدف استفاده از نظامیان در محافظت از نظام سلطنتی، ارتش در زمان پادشاهی پهلوی ...  بیشتر