مقاله پژوهشی
رابطة سیستم سیاسی بسیط با همبستگی ملی: بررسی موردی ایران
رابطة سیستم سیاسی بسیط با همبستگی ملی: بررسی موردی ایران
دوره پنجم، شماره1 ، اسفند 1388

چکیده
  سیستم سیاسی بسیط، بر واحد بودن و عدم تقسیم قدرت سیاسی در عرصه جغرافیایی کشورها اشاره دارد. به نظر می‌رسد بین نظام سیاسی بسیط و همبستگی ملی رابطه‌ای وجود داشته باشد. ویژگی مطلوب نظام سیاسی بسیط در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شالوده‌شکنی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی
شالوده‌شکنی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی
دوره پنجم، شماره1 ، اسفند 1388

چکیده
  تولید هر متن در شرایط ویژه و با درجه‌های متفاوتی از انتخاب و در پیوندی خاص با قدرت صورت می‌پذیرد و به همین شکل در دسترس خوانندگانی قرار می‌گیرد که شرایط متفاوتی دارند. تحلیلگران گفتمان بر این عقیده‌اند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
انقلاب مشروطه، تجدد و زایش نوگرایی دینی در ایران
انقلاب مشروطه، تجدد و زایش نوگرایی دینی در ایران
دوره پنجم، شماره1 ، اسفند 1388

چکیده
  ازآنجاکه بنیان‌های فلسفی تجدد، از نظر ماهوی هیچ‌گونه سازگاری با گفتمان سنت و فلسفة شرقی ندارد، ورود آن همراه با دیگر مظاهر تجدد به سایر جوامع ـ به‌ویژه در کشورهای اسلامی ـ به تضادهای اساسی منجر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی: مطالعه موردی؛ شهرهای مشهد و سبزوار
تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی: مطالعه موردی؛ شهرهای مشهد و سبزوار
دوره پنجم، شماره1 ، اسفند 1388

چکیده
  مقالة حاضر به بررسی تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی می‌پردازد. تأثیر متغیرهای احساس امنیت اجتماعی، نبود فساد و تبعیض به عنوان شاخص‌های حکمرانی خوب و متغیرهای اعتماد عمومی و عضویت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زیبایی‌شناسی و سیاست؛ بازتاب سیاست در رویکرد رئالیستی به هنر
زیبایی‌شناسی و سیاست؛ بازتاب سیاست در رویکرد رئالیستی به هنر
دوره پنجم، شماره1 ، اسفند 1388

چکیده
  زیبایی‌شناسی در سده هجدهم و در نقطه عزیمت خود، مسئله هنرها را از منظر تمتع یا لذت بی‌غرض مطرح ساخت، اما در سدة نوزدهم بدیل‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر که به‌ویژه بازتاب خود را در واقع‌گرایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی عوامل اجتماعی و روانی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم شهر تهران
بررسی عوامل اجتماعی و روانی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم شهر تهران
دوره پنجم، شماره1 ، اسفند 1388

چکیده
  یکی از انواع مهم مشارکت که بسیار مورد بحث و بررسی قرار گرفته، مشارکت سیاسی است. تصور بر این است که در جامعه‌ای که شهروندان مشارکت کافی در امور سیاسی ندارند، احساس تعهد و دلبستگی چندانی نیز به نظام سیاسی ...  بیشتر