مقاله پژوهشی
1. ضعف سنت «نقد» در پژوهش علوم سیاسی در ایران
دوره پنجم، شماره 2 ، بهار 1389

چکیده
  علوم سیاسی در ایران با این انتقاد روبه‌رو بوده که با عمل فاصلة بسیار دارد، بومی نشده و جایگاه مناسب خود را نیافته است. به نظر می‌رسد یکی از عوامل عمدة ضعف پژوهش در علوم سیاسی در کشورمان عدم توجه جدی به امر «نقد» باشد. هدف از این تحقیق بررسی جایگاه نقد در پژوهش علوم سیاسی در ایران است. بدین منظور، مجله‌های تخصصی علوم سیاسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. نقش و تأثیر پارادایم‌های روش‌شناسانه و معرفت‌شناسانه بر نظریه‌های جدید جامعه‌شناسی سیاسی
دوره پنجم، شماره 2 ، بهار 1389

چکیده
  تفکر اساس همه تمدن‌هاست و اساس تمدن جدید معرفت‌شناسی و روش‌شناسی است که امروزه به یکی از ویژگی‌های اصلی علم جدید تبدیل شده است. بر این اساس، برای درک تحولات جامعه‌شناسی جدید، به‌ویژه جامعه‌شناسی سیاسی معاصر نیازمند نگاهی معرفت‌شناسانه مبتنی بر روش‌شناسی‌های جدید هستیم. فرض اساسی مقاله حاضر بر این اصل استوار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تدریس روابط بین‌الملل در ایران: چالش‌ها و چشم‌اندازها
دوره پنجم، شماره 2 ، بهار 1389

چکیده
  بیش از یک قرن است که رشته روابط بین‌الملل بیشتر به عنوان رشتة فرعی علوم سیاسی در ایران تدریس می‌شود؛ با این حال تقریباً هیچ تحقیق جامعی در مورد چگونگی تدریس رشته روابط بین‌الملل در ایران وجود ندارد. این مقاله با استفاده از روش تحقیق پیمایشیِ مبتنی بر پرسشگری، نظرسنجی از طریق پرسشنامه و مصاحبه، درصدد پاسخ به پرسش‌های تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. چگونگی و چیستی نظریه اسلامی روابط بین‌الملل
دوره پنجم، شماره 2 ، بهار 1389

چکیده
  رویکردها و دیدگاه‌های مختلف و متعارضی در مورد امکان و امتناع نظریه اسلامی روابط بین‌الملل قابل طرح است. این اختلاف نظرها ناشی از رابطة علم و دین و به تبع آن انتظارات متفاوتی است که از دین اسلام در عرصه‌های اجتماعی و در زمینه علوم وجود دارد؛ ازاین‌رو، به‌رغم تلاش‌های فکری صورت‌گرفته هنوز نظریة منطقی، منسجم و ساختارمند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. جای خالی پژوهش‌های تجربی در علوم سیاسی ایران
دوره پنجم، شماره 2 ، بهار 1389

چکیده
  در عرصه پژوهش‌های علوم سیاسی در ایران کمبود مطالعات تجربی به‌روشنی مشاهده می‌شود، به‌ویژه اگر با رشته‌های دیگری از علوم اجتماعی مانند جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و علوم تربیتی مقایسه شود. بخش عمدة مقاله‌هایی که در ارتباط با این رشته نوشته می‌شوند، برآمده از یافته‌های پژوهش‌های تجربی نویسندگان نیستند و صرفاً ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. نظریه و پژوهش در روابط بین‌الملل در ایران: مطالعة موردی رساله‌های دکتری
دوره پنجم، شماره 2 ، بهار 1389

چکیده
  توجه به ایجاد رابطة مناسب میان نظریه و پژوهش یکی از عوامل موجد پیشرفت رشته‌های علمی و تولید دانش در رشته‌های مختلف و از جمله علوم اجتماعی و به طور خاص روابط بین‌الملل است. یکی از حوزه‌های تولید علم در همه کشورهای جهان، رساله‌های دکتری تخصصی هستند که در آنها تلاش می‌شود دستاورد علمیِ درخوری حاصل شود؛ در نتیجه وجود رابطة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. الزامات بازنگری درس «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»؛ مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی
دوره پنجم، شماره 2 ، بهار 1389

چکیده
  تحولات سریع در دنیای معاصر و نیازهای به‌شدت فزایندة محافل علمی و اجرایی برای درک بهتر و واقع‌گرایانه‌تر پدیده‌ها، فرایندها و رخدادهای جهان، نظام آموزش دانشگاهی بسیاری از کشورها را متناسب با این تحولات دستخوش تغییر کرده است. با توجه به چنین پیش‌فرضی، نظام آموزشی کشور نیازمند پویایی، تحول و پاسخگویی در مقابل نیازهای اجتماعی ...  بیشتر