1. نشانه‌شناسی؛ نظریه و روش

محمدرضا تاجیک


2. شاه آرمانی در ایران باستان و شهر زیبای افلاطون مطالعه موردی: کوروش کبیر

فرشاد شریعت


3. اخلاقِ دشمنی در اندیشة سیاسی اسلام

علی اکبر علیخانی


4. وجوه سیاسی امام‌شناسی ناصرخسرو

حاتم قادری؛ مصطفی یونسی؛ شروین مقیمی زنجانی


5. ایران فرهنگی در اندیشه‌های داریوش شایگان

محمد تقی قزلسفلی؛ سکینه معاش ثانی


6. بررسی تأثیر اندیشه ایران‌شهری بر آرای سیاسی امام غزالی

فریبرز محرم خانی


7. بررسی بی‌طرفی در نظریه عدالت از منظر کانتی بودن رالز

سید رضا موسوی