مقاله پژوهشی
بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان
بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان

سید جواد امام جمعه زاده؛ رضا محموداوغلی؛ امید عیسی نژاد

دوره ششم، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  مشارکت سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت، از شاخص‏های توسعه اجتماعی و سیاسی در کشورها به شمار می‏رود. یکی از گروه‌های عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظریه هورنای و روان‌شناسی سیاسی ناصرالدین شاه؛ از کودکی تا عزل نوری
نظریه هورنای و روان‌شناسی سیاسی ناصرالدین شاه؛ از کودکی تا عزل نوری

ابراهیم برزگر

دوره ششم، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  روان‌شناسی سیاسی ناصرالدین شاه که پنجاه سال بر ایران در دورۀ حساس گذار ایران به عصر جدید حکمرانی کرد، از جهات مختلف حائز اهمیت است. بررسی شخصیت سیاسی وی می‏تواند در فهم تحولات سیاسی ـ اجتماعی دورۀ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیوند حامی ـ پیرو و سقوط نظام پهلوی؛ ساختار توازن قدرت و کارگزار انقلابی
پیوند حامی ـ پیرو و سقوط نظام پهلوی؛ ساختار توازن قدرت و کارگزار انقلابی

محسن خلیلی؛ فاطمه صلواتی طرقی

دوره ششم، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  نظام سیاسی پهلوی برای کسب، نگهداشت و افزایش قدرت، به دلایلی تاریخی نتوانسته بود بر پایه‌های حقانی قدرت سیاسی (دین، عرف و قانون) تکیه کند. نظام خودکامه در محیط سیاسی داخلی بر دو بنیان استوار می‌شود: ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دولتی‌شدن امر به معروف؛ پیامد‌ها و راهکارها
دولتی‌شدن امر به معروف؛ پیامد‌ها و راهکارها

عبد الحسین رضائی راد

دوره ششم، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  در این مقاله واگذاری وظیفه امر به معروف و نظارت اجتماعی به عهده دولت و اجرای حکومتی آن، با استفاده از تجربه‌های تاریخی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و ثابت می‌شود که دخالت دولت در اجرای امر به معروف، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل تأثیر آگاهی سیاسی معلمان بر شرکت در انتخابات؛ مطالعه موردی معلمان نواحی (1) و (3) اصفهان
تحلیل تأثیر آگاهی سیاسی معلمان بر شرکت در انتخابات؛ مطالعه موردی معلمان نواحی (1) و (3) اصفهان

سید امیر مسعود شهرام نیا؛ صابر ملائی

دوره ششم، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  از جمله افرادی که در امر تعلیم و تربیت مداخله و مشارکت دارند، قشر بزرگ فرهنگیان هستند که وظیفه افزایش آگاهی و اطلاعات متعلمین را در محیط مدرسه به عهده دارند؛ اما آنچه توجه این پژوهش را به خود جلب کرده، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الگوی نظری دولت مطلقه و پیدایی دولت مطلقه شبه‌مدرن در ایران
الگوی نظری دولت مطلقه و پیدایی دولت مطلقه شبه‌مدرن در ایران

منصور میر احمدی؛ حسن جباری نصیر

دوره ششم، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  دولت مطلقه شبه‌مدرن پهلوی، نخستین دولت شکل‌گرفته‏ در ایران بود که بر اساس الگوی نظریِ جان فرانکو پوجی در پرتو شکل‌گیری و بسط نهادهای بوروکراسی و دیوان‌سالاری، تمرکز قدرت در پهلوی اول و ارتش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چالش‌های مدیریتی زنان در ایران؛ مطالعه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی به عنوان یک سازمان دولتی
چالش‌های مدیریتی زنان در ایران؛ مطالعه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی به عنوان یک سازمان دولتی

بهرام نوازنی؛ آرام یزدی

دوره ششم، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  یکی از مهم‌ترین معیارهای درجه توسعه‌یافتگی یک کشور، جایگاه و اعتباری است که زنان در آن کشور برخوردارند. زنان نه‌تنها نقش بسزایی در تحقق توسعه اجتماعی و سیاسی دارند، بلکه به عنوان یک نیروی فعال ...  بیشتر