مقاله پژوهشی
نظریه های مختلف دولت سازی: به سوی یک چارچوب بندی نظری
1. نظریه های مختلف دولت سازی: به سوی یک چارچوب بندی نظری

عباس حاتمی

دوره ششم، شماره 3 ، تابستان 1390

چکیده
  از دهه 1970 به این سو ما شاهد رشد ادبیاتی هستیم که بازگرداندن دوباره دولت به مطالعات علوم سیاسی را دنبال می کند. در این ادبیات به طور خاص، نظریه های دولت سازی اهمیت بالایی یافته اند. همین اهمیت باعث شده است ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
«پارادایم قدرت» به مثابۀ رهیافت نظری جدید و جایگزین نظریات «دولت» و «نظام سیاسی»
2. «پارادایم قدرت» به مثابۀ رهیافت نظری جدید و جایگزین نظریات «دولت» و «نظام سیاسی»

سجاد ستاری

دوره ششم، شماره 3 ، تابستان 1390

چکیده
  «نظریۀ دولت» و برداشت های مختلف و متعارض از آن، رهیافتی مسلط در دانش سیاسی معاصر به شمار می آید. الگوهای مختلف لیبرالی، مارکسیستی و جهان سومی «نظریة دولت» ، همواره بازتاب گسترده‌ای در مطالعۀ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نقش سومین دوره مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری - مطالعه ی موردی: برنامه ی اول و گذار به دوره ی سازندگی(71-1367)
3. بررسی نقش سومین دوره مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری - مطالعه ی موردی: برنامه ی اول و گذار به دوره ی سازندگی(71-1367)

وحید سینائی؛ احمد محقر؛ سمیه زمانی

دوره ششم، شماره 3 ، تابستان 1390

چکیده
  با پایان جنگ، موضوع بازسازی و سازندگی مطرح و دوران جدیدی در سیاست ایران آغاز شد. برنامه¬ها و سیاست¬های این دوران در راستای جبران خسارت¬ها و خرابی¬های ناشی از جنگ، بهبود وضعیّت اقتصادی، تحکیم زیرساخت¬های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بحران اقتصادی 2009-2007 و تضعیف کار ویژه دولت رفاه در ایالات متحده آمریکا
4. بحران اقتصادی 2009-2007 و تضعیف کار ویژه دولت رفاه در ایالات متحده آمریکا

محمد علی شیرخانی؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ زکیه یزدانشناس

دوره ششم، شماره 3 ، تابستان 1390

چکیده
  با آغاز بحران مالی در عرصه اقتصادی ایالات متحده آمریکا بسیاری از تحلیل‌گران در بررسی ریشه‌ها و دلایل آن به مسیرهای متفاوتی نظیر مداخله دولت یا عدم حضور به موقع آن در عرصه اقتصادی اشاره می‌کنند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی یک اقتصاد رانتی با تاکید بر سیکل های تجاری سیاسی : یک تحلیل تئوریک
5. بررسی یک اقتصاد رانتی با تاکید بر سیکل های تجاری سیاسی : یک تحلیل تئوریک

ابراهیم گرجی؛ علیرضا اقبالی

دوره ششم، شماره 3 ، تابستان 1390

چکیده
  امروزه نظریه بی ثباتی های سیاسی ناشی ازیک اقتصاد رانتی و دولت رانتیر بار دیگر مورد توجه محافل دانشگاهی و نظریه پردازان علوم اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. از آنجائیکه بی ثباتی های یاد شده می تواند از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
«کاربرد مدل انسجام انجمنی در سیاستگذاری منطقه‌ای شرق آسیا»
6. «کاربرد مدل انسجام انجمنی در سیاستگذاری منطقه‌ای شرق آسیا»

عباس مصلی نژاد

دوره ششم، شماره 3 ، تابستان 1390

چکیده
  سیاست‌گذاری منطقه‌ای مفهومی‌ارتباطی است. در این مدل پیوندهای منطقه‌ای بین دولت‌ها، شرکت‌های چندملیتی و نهادهای اقتصادی شکل می‌گیرد. این بازیگران بدون توجه به مولفه‌های اجتماعی و فرهنگی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ایران و دولت توسعه‌گرا - (1357-1320)
7. ایران و دولت توسعه‌گرا - (1357-1320)

سید عبدالامیر نبوی

دوره ششم، شماره 3 ، تابستان 1390

چکیده
  پیشینه تامل درباره توسعه و نقش دولت در آن، به طور معمول، به دوره قاجاریه و آشنایی جدی ایرانیان با دنیای جدید برگردانده می‌شود. با این حال، این موضوع همچنان زنده و دغدغه متفکران و دولتمردان ایرانی است ...  بیشتر