مقاله پژوهشی

1. نظریه های مختلف دولت سازی: به سوی یک چارچوب بندی نظری

عباس حاتمی


2. «پارادایم قدرت» به مثابۀ رهیافت نظری جدید و جایگزین نظریات «دولت» و «نظام سیاسی»

سجاد ستاری


3. بررسی نقش سومین دوره مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری - مطالعه ی موردی: برنامه ی اول و گذار به دوره ی سازندگی(71-1367)

وحید سینائی؛ احمد محقر؛ سمیه زمانی


4. بحران اقتصادی 2009-2007 و تضعیف کار ویژه دولت رفاه در ایالات متحده آمریکا

محمد علی شیرخانی؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ زکیه یزدانشناس


5. بررسی یک اقتصاد رانتی با تاکید بر سیکل های تجاری سیاسی : یک تحلیل تئوریک

ابراهیم گرجی؛ علیرضا اقبالی


6. «کاربرد مدل انسجام انجمنی در سیاستگذاری منطقه‌ای شرق آسیا»

عباس مصلی نژاد


7. ایران و دولت توسعه‌گرا - (1357-1320)

سید عبدالامیر نبوی