مقاله پژوهشی

1. چارچوب تحلیلی ساختار-کارگزار در سیاست خارجی ایران

ابراهیم آقامحمدی


2. نشانه شناسی گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی

امیر محمد حاجی یوسفی؛ ابوالقاسم عارف نژاد


3. تحلیل گفتمان مقوله سیاست خارجی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت

محسن خلیلی؛ سمیه حمیدی


4. موانع و فرصت‌های گسترش نقش چین در خاورمیانه

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ مهدی فرازی


5. تحول مفهومی و مولفه های رژیم بین المللی امنیت غذایی

سید محمد کاظم سجادپور؛ امیر رضا احمدی خوی


6. سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا پس از یک دهه (1999-2009)

اردشیر سنایی؛ مصطفی عزیزآبادی فراهانی


7. شورای امنیت سازمان ملل متحد و مسئله تعارض اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها با اصل حق حاکمیت ملی: مورد کوزوو

بهرام نوازنی؛ سکینه فرج زاده