مقاله پژوهشی

1. طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران

راضیه امامی میبدی؛ کیومرث اشتریان


2. مدیریت بحرانهای سیاسی زلزله احتمالی تهران: بحران اقتدار و مشروعیت سیاسی

رسول افضلی؛ اسلام یاری شگفتی


3. بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر خورموج

غلامرضا جعفری نیا


4. انتخابات نهم ریاست جمهوری و پایگاه‌های اجتماعی در ایران

امیر محمد حاجی یوسفی؛ مهدی فرازی؛ راضیه کیوان آرا


5. ورزش و سیاست هویت

حبیب اله فاضلی


6. تروریسم به مثابه یک جنبش اجتماعی جدید در مواجهه با دموکراسی

نعیما محمدی؛ علی محمد حاضری


مقاله پژوهشی

7. مسأله‏ یابی اسلامی در قوانین اساسی سه جمهوری اسلامی: ایران، افغانستان و موریتانی (مطالعۀ تطبیقی)

ناصر علی منصوریان؛ وحید آگاه