مقاله پژوهشی
تحول مفهومیِ رابطۀ سوژه و سیاست در اندیشة سیاسی قرن بیستم
تحول مفهومیِ رابطۀ سوژه و سیاست در اندیشة سیاسی قرن بیستم
دوره چهارم، شماره 3 ، مرداد 1388

چکیده
  بررسی رابطۀ میان انسان و سیاست از دغدغه‌های اصلی در فلسفۀ سیاسی به شمار می‌رود. ادبیات مربوط به سوژه (فاعل شناسا) به طور عام و سوژة سیاسی به طور خاص، دامنة بسیار گسترده‌ای را در علوم اجتماعی و انسانی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سیاست، حکومت و عدالت در شعر پروین اعتصامی
سیاست، حکومت و عدالت در شعر پروین اعتصامی
دوره چهارم، شماره 3 ، مرداد 1388

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی شعر پروین اعتصامی شاعر نامدار معاصر ایران است. پروین نه‌تنها در مقایسه با تمامی زنان شاعر معاصر ایران بلکه در مقایسه با بسیاری از شاعران مرد این دوران نیز، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نسبت عدالت و امنیت در اندیشة سیاسی شیعه
نسبت عدالت و امنیت در اندیشة سیاسی شیعه
دوره چهارم، شماره 3 ، مرداد 1388

چکیده
  این واقعیت که عدالت و امنیت هر دو از فضایل عالی به شمار آمده و مطلوب جوامع مختلف هستند، پاسخ دادن به این سؤال را که «در مقام تعارض، کدامیک از این دو اصل می‌باشند، و یا اینکه نسبت بین این دو فضیلت چگونه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تلفیق کنش و ساختار در اندیشه گیدنز، بوردیو و هابرماس و تأثیر آن بر جامعه‌شناسی جدید
تلفیق کنش و ساختار در اندیشه گیدنز، بوردیو و هابرماس و تأثیر آن بر جامعه‌شناسی جدید
دوره چهارم، شماره 3 ، مرداد 1388

چکیده
  تلفیق‌گرایی سومین رویکرد از نظریه‌پردازی اجتماعی در سه دهة آخر از قرن بیستم است که متأثر از دو رویکرد اثبات‌گرا و تفسیرگرا و به عبارتی کنشگرایان و اختیارگرایان افراطی و قائلین به آزادی بی‌حدوحصر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رویکردها در ارتباط با نسبت دین و عناصر مدرنیته در دورة مشروطیت
بررسی رویکردها در ارتباط با نسبت دین و عناصر مدرنیته در دورة مشروطیت
دوره چهارم، شماره 3 ، مرداد 1388

چکیده
  عصر مشرطیت و ورود ایران به عصر جدید، مبدأ چالش‌های فکریِ متعدد و پایایی بوده که از جملة مهم‌ترین آنها می‌توان به نسبت میان سنت و مدرنیته اشاره کرد. از سویی مدرنیته قرار دارد که از دو عنصرتشکیل شده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نسبت حق، عدالت و رضایت عمومی در اندیشة امام علی
نسبت حق، عدالت و رضایت عمومی در اندیشة امام علی
دوره چهارم، شماره 3 ، مرداد 1388

چکیده
  علی(ع) در نامة خود به حاکم مصر می‌نویسد «باید بهترین کارها در نزد حاکم، حد وسط آنها در «حق»، فراگیرترین آنها در «عدل» و جمع‌کننده‌ترین آنها در «رضایت مردم» باشد». به نظر می‌رسد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نسبت‌سنجیِ هرمنوتیک و حقوق بشر در نگرش دینی مجتهد شبستری
نسبت‌سنجیِ هرمنوتیک و حقوق بشر در نگرش دینی مجتهد شبستری
دوره چهارم، شماره 3 ، مرداد 1388

چکیده
  محمد مجتهد شبستری از جمله نوگرایان دینی ایران معاصر است که بر مبنای معرفت‌شناسیِ هرمنوتیکی به‌ویژه با استفاده از هرمنوتیک دیالوگی گادامر و هرمنوتیک روشیِ بتی و هیرش به دین و متون دینی می‌نگرد. ...  بیشتر