مقاله پژوهشی

1. تحلیل تئوریک جایگاه انواع دیپلماسی اجبارآمیز در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (براساس تئوری سازه‌انگاری)

صفحه 7-38

بهادر امینیان جزی؛ محسن عسگریان؛ عباسعلی توتونچی


2. مبانی رفتار سیاست خارجی روسیه در قبال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 39-78

حسین پوراحمدی؛ امیر عباس خوشکار


3. تحلیلی بر ژئوپولیتیک مرزهای عمان با کشورهای همجوار

صفحه 79-116

اصغر جعفری ولدانی؛ رامین جعفری ولدانی


4. جایگاه بازدارندگی متعارف در استراتژی دفاعی دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران

صفحه 117-142

محمد جمشیدی


5. کاربرد نظریه بازی¬ها و نهادگرایی نئولیبرال در تحلیل رفتار بازی¬گران اصلی اپک گازی

صفحه 143-172

فرهاد دانش نیا


مقاله پژوهشی

6. جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس (با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران)

صفحه 173-208

عباس مصلی نژاد؛ محمدرضا حق شناس


7. هفت قاعده سیاست خارجی نفتی

صفحه 209-245

سعید میرترابی