مقاله پژوهشی

1. پیامدهای انقلاب از دیدگاه کارل پوپر

صفحه 7-32

حمیدرضا جلایی پور؛ مجید فولادیان


2. تحلیل توصیفی و استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی

صفحه 33-60

مجتبی مقصودی؛ رضا دوستدار


3. تبارشناسی گفتار انقلابی امام خمینی پی‌جویی گسست در بایدها و نبایدهای امام خمینی در دوره‌های مختلف

صفحه 61-88

کریم رضادوست؛ عبدالرضا نواح؛ صادق پیوسته


4. درآمدهای نفتی، بازتولید فرهنگ سیاسی تَبعی و اقتدارگرایی در ایران (1357- 1336)

صفحه 89-116

وحید سینایی؛ زهرا مظفری پور


5. الگوی مدیریت بحران در سیره امام خمینی (ره)

صفحه 117-138

محمدعلی بصیری؛ مرضیه توکل نیا؛ داود نجفی


6. فرهنگ سیاسی جوامع اسلامی (با تأکید بر بررسی وضعیت ارزش های رهاینده)

صفحه 139-176

یعقوب احمدی


7. رویکرد موتلفه اسلامی نسبت به روحانیت سیاسی در پیش از انقلاب اسلامی 1357ش

صفحه 177-204

حسن حضرتی؛ محمدحسن پورقنبر