دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 1-204 

مقاله پژوهشی

پیامدهای انقلاب از دیدگاه کارل پوپر

صفحه 7-32

حمیدرضا جلایی پور؛ مجید فولادیان


الگوی مدیریت بحران در سیره امام خمینی (ره)

صفحه 117-138

محمدعلی بصیری؛ مرضیه توکل نیا؛ داود نجفی