مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه مطالعه موردی در حوزه سلامت

صفحه 7-22

کیومرث اشتریان؛ سمانه کشوردوست جوبنه؛ فاطمه حاجی احمدی


2. مطالعه ی موانع پارلمانی توسعه ی اقتصاد ملی در ایران(1368-1384)

صفحه 23-72

فائز دین پرست؛ علی ساعی


3. سرمایه اجتماعی مساجد و انقلاب اسلامی ایران: مطالعه موردی شبکه اجتماعی مسجد هدایت

صفحه 73-102

محمد سمیعی؛ حنیف عموزاده مهدیرجی


4. زیست جهان دانشگاهی و نقش آن در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)

صفحه 103-133

حامد شیری


5. توسعه نیافتگی سیاسی از منظر فرهنگ سیاسی نخبگان در ایران(1384- 1368)

صفحه 133-170

محمد عابدی اردکانی


6. حزب جمهوری اسلامی؛ مهمترین اجتماع سیاسی اسلام انقلابی در ایران: تبارها و ریشه ها

صفحه 171-213

ابراهیم عباسی


7. نظام سیاسی، امنیت ملی و حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی در کشورداری

صفحه 213-240

مهدی میرمحمدی