مقاله پژوهشی

1. فرهنگ سیاسی نخبگان؛ زمانه‌ی برآمدن و برافتادنِ پهلوی‌اول

صفحه 7-36

محسن خلیلی؛ امیر عباسی خوشکار؛ مجید شمس‌الدّینی‌نژاد


2. ستیهندگی جامعه‌ مدنی شبکه‌ای و دولت در ایران؛ (بازخوانی رابطه دولت و جامعه ایران درآغاز عصر پهلوی اول با تاکید بر نقش مدرس)

صفحه 37-62

شهروز شریعتی؛ مهدی عباسی شاهکوه


3. بررسی تطبیقی تحول خواهی میرزا ملکم خان ناظم الدوله و دکتر علی شریعتی

صفحه 63-93

مسعود غفاری؛ محمد رادمرد


4. ادب و قدرت: مطالعه نشانگرهای تقویت/ تعدیل در زبان سیاسی

صفحه 95-122

مریم السادات غیاثیان؛ طاهره ذاکری


5. عوامل محدود ماندن مشارکت سیاسی زنان (بررسی عوامل محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی از دیدگاه زنان)

صفحه 124-156

حاکم قاسمی؛ فاطمه معالی


6. ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت- ملت (الگویابی روابط بین دولت و جامعه)

صفحه 157-197

عبدالعلی قوام؛ مهدی مالمیر


7. جامعه شناسی منازعات سیاسی در ایران «انتخابات 1388»

صفحه 199-230

امیر نیاکوئی