مقاله پژوهشی

1. «زبان و مقبولیت ایدئولوژی های سیاسی» در نظریه پل دومان

صفحه 7-34

وحیده احمدی؛ عبدالله کریم زاده


2. امکان یا امتناعِ«بومی سازی علوم سیاسی»؛ در پرتو تجربه ی علوم سیاسی چین

صفحه 35-78

سید صمد حسینی واسوکلایی؛ حسین جمالی


3. پست سکولاریسم؛ مذهب و حوزه عمومی در اندیشه یورگن هابرماس

صفحه 79-112

آرمان زارعی


4. عقلانیت شیعی و عقلانیت ارتباطی: تاملی در نتایج سیاسی

صفحه 113-144

محمود شفیعی


5. پاسخ شیخ محمد اسماعیل محلاتی به مساله استعمار: راه حلی برای تحقق زیست مستقل ملی در عصر سیاست های چندفرهنگی

صفحه 145-176

محمد عابدی اردکانی؛ محمود علی پور


6. بازسازی لیبرالیسم سیاسی در ساحت اندیشه جان رولز بر اساس دو مفهوم سعادت و آزادی

صفحه 175-204

سید مجتبی عزیزی؛ حجت اله نوری ساری


7. مطهری و سیاست: ظرفیت های آثار استاد برای دروس علوم سیاسی

صفحه 205-226

محمد منصورنژاد